فرم رزرو آمفی تئاتر دانشکده مهندسی

فرم رزرو آمفی تئاتر دانشکده مهندسی
 • 0
 • عنوان/ موضوع برنامه*
  1
 • نام درخواست کننده*
  2
 • نهاد مسئول برنامه*
  3
 • تاریخ برگزاری*
  4
 • ساعت برگزاری*نام کامل
  5
 • تجهیزات مورد نیاز*
  6
 • مستندسازی*
  ضبط صدا
  فیلمبرداری
  عکس
  پوشش خبری
  7
 • نحوه اطلاع رسانی*
  درج در سایت
  ارسال پیامک
  ارسال نامه
  اطلاع رسانی در فضای مجازی
  8
 • شماره تماس جهت هماهنگی*
  9
 • آپلود نامه درخواست واحد مربوطه*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
   10