پنجاه و سومین شماره خبرنامه روابط عمومی دانشگاه تفرش ویژه شهریور ماه منتشر شد

فایل خبرنامه-شماره ۵۳-  شهریور ماه

 

 

رویدادها